artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met UnikDesign, betrekking hebbende op de verkoop van zaken door Unikdesign, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn.
1.2. In deze voorwaarden wordt Unikdesign aangeduid als ‘verkoper’ terwijl de andere partij wordt betiteld als ‘koper’.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze afwijkingen schriftelijk door verkoper zijn aanvaard. Koper doet afstand van eventuele toepasselijkheid van eigen inkoopvoorwaarden.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.3. Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verkoper. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van koper dan wel uit het feit dat uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.

artikel 3. Levertijd en leverplaats

3.1. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden: a. indien de zaken door of namens koper worden afgehaald; door in ontvangst neming van de zaken. b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de zaken aan die vervoerder; c. bij verzending door een vervoermiddel van verkoper; door aflevering ten kantore of aan het magazijn (gelijkvloers) van koper.
3.2 Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van koper.
3.3. Levertijden worden bij benadering vastgesteld.
3.4. Alle leveringen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De verkoper hanteert geen backorders.

artikel 4. Overmacht

4.1. Indien door omstandigheden, die niet aan verkoper toegerekend kunnen worden, de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, en verkoper daardoor niet of niet tijdig haar verplichtingen jegens koper kan nakomen, heeft verkoper het recht om de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren.
4.2. Onder omstandigheden die niet aan de verkoper toegerekend kunnen worden, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers van verkoper aan hun verplichtingen, brand, hoge waterstanden, wegblokkades, extreme weersinvloeden, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsverboden.
4.3. Bij blijvende verhindering hebben zowel verkoper als koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. 4.4. Als verkoper zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van de reeds gemaakte kosten.

artikel 5. Betaling en incassokosten

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door verkoper aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.
5.2. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.3. Verkoper is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval wanneer verkoper zich door de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. 5.4. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

artikel 6. Kwaliteit en reclames

6.1. Iedere garantie vervalt indien deze leveringsvoorwaarden niet of niet behoorlijk door koper worden nagekomen.
6.2. Koper is verplicht terstond na levering van de zaken deze grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien koper niet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij verkoper ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, wordt koper geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd in te stemmen en vervalt iedere recht op reclame.
6.3. Verkoper dient in staat te worden gesteld alle ingediende reclames te controleren.
6.4. Reclames geven de koper geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten of uit te stellen.
6.5. Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden en pas na schriftelijke toestemming van verkoper. Geleverde zaken worden door verkoper niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6.6. Bij gegrond bevonden reclames heeft verkoper het recht – ter hare keuze – de koper een gepaste prijsreductie te geven, dan wel tot vervanging over te gaan, dan wel de overeenkomst voor wat betreft de ondeugdelijk geleverde zaken te ontbinden.

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door verkoper geleverde of nog te leveren zaken. Verkoper blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de vorderingen van verkoper ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet volledig betaald heeft, daaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
7.2. Zolang koper de bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet bevoegd om door verkoper geleverde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen.
7.3. Indien koper na een daartoe strekkende aanmaning van verkoper in verzuim blijft de gekochte zaken te betalen, heeft verkoper het recht om de gekochte zaken terug te nemen.

artikel 8. Ontbinding

8.1. Verkoper heeft het recht zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden in geval: – van niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst; – het faillissement van koper wordt uitgesproken of koper zelf surséance van betaling of faillissement aanvraagt; – buitengerechtelijke schuldsanering van koper; In de bovenstaande gevallen heeft verkoper voorts het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
8.2. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
9.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgelijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Terms and conditons of delivery and payment of UnikDesign

1. Application

These general terms and conditions shall apply to all contracts and business relationships between the distributor ‘UnikDesign’ and buyers unless otherwise agreed explicitly in writing.

2. Prices and orders

All the wholesale prices are excluding VAT and handling and shippingcosts.
For Dutch buyers VAT is 21% for other EU countries 0%. Please note the buyer will be responsible for any taxes or duties his country collects on imported goods.
Shipping and handling charges will be added to the order. Shipping charges depend on buyer’s order volume. Distributor reserves the right to changes in prices and specifications. The minimal order amount is € 500,-

When the buyer’s order is placed, distributor will send him an order confirmation by e-mail. If the buyer has objections to the contents of the order confirmation he must notifie the distributor in writing by e-mail within 24 hours after receiving the order confirmation.

All orders are subject to availability. Distributor handles no backorders.

It is not acceptable for the buyer to sell products to other retailers.

3. Shipment and freight

Delivery times are approximate and therefor not guaranteed.
All shipments are shipped from the Netherlands by DPD, unless otherwise agreed. Shipment of the order will take place once distributor has received the payment for the order. Once the order is shipped, the distributor will send an e-mail with the confirmation of the shipment and the packing list.

4. Payment

Distributor enquires a prepayment of the order. Therefor the buyer will receive an invoice of his order including the additional shipping costs. The order will be processed and shipped within five working days after receipt of the payment.

5. Examination claims and returns

Buyers have seven days from date of delivery to demonstrate any defects or complaints. Distributor should be notified in writing of defects. Defects caused by incorrect handling/use, accident or other circumstances for which the buyer is responsible or bears risk, does not constitute a defect. In case it is not possible for the distributor to carry out a replacement delivery distributor shall send a credit note to the buyer. Distributor always tries to resolve problems or complaints in consultation with the buyer.

6. Confidentiality

The distributor and buyer agrees that all information relating to the distributor including, but not limited to know how, instructions, processes, catalogues and prices shall be treated as confidential and shall not be divulged to anyone not being a party to these terms of use.

7. Governing law

These terms of use shall be governed and interpreted in accordance with the Dutch laws without regard to to principles of conflict of laws. Any dispute or disagreement arising from the interpretation or implementation of these general terms and conditions which can not be settled amicably shall be submitted to the Dutch court of competent jurisdiction.

8. Force Majeure

The obligations of the distributor will be suspended in a situation involving force majeure.
If the period of force majeure is longer than two months, both buyer and distributor are entitled to annual the agreement without any obligation to pay compensation. Situations that involve force majeure are e.g. strikes, natural disasters, illness among personnel, disruptions in transport and import/export bans, irrespective of wether this occurs at the distributor or the suppliers of the distributor.